ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسوولین تمرکز مهارت های مسلکی (UN-women)

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسوولین تمرکز مهارت های مسلکی (UN-women)، به روز چهارشنبه مورخ 11 میزان 1397 هجری خورشیدی در دفتر کاریش ملاقات نمود.

در این ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امورزنان، نقش نهادهای ملی و جهانی را در راستأی خدمت گزاری و توانمندسازی زنان با ارزش توصیف نموده، بر نظارت جدی بر کار و فعالیت دفتر مهارت های مسلکی، تأکید نمود.

همچنان، معین پالیسی و مسلکی وزارت امورزنان از مسوولین دفتر تمرکز مهارت های مسلکی خواست برای ادامه کار و فعالیت شان برای زنان ضرورت به امضأ تفاهم نامه مشترک کاری است که  مطابق به آن برنامه ها تنظیم و نظارت صورت گیرد.

قابل یاد آوریست که دفتر مرکز مهارت های مسلکی از جمله نهادهای است که مهارت حرفه‌ی و آموزشی مسلکی را برای زنان که در مراکز حمایوی نگهداری می شود، آموزش می‌دهد.