ورکشاپ ارتقای ظرفیت آمریت های هماهنگی امور اجتماعی و اقتصادی ولایات

شنبه، 25 جوزای 1398

ورکشاپ ارتقای ظرفیت آمریت های هماهنگی امور اجتماعی و اقتصادی ولایات در چوکات برنامه های با اولویت ملی زنان، تحت رهبری الحاج سپوژمی وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان با حضور کارمندان مربوطه ی ریاست های امور زنان ولایات، روسا و کارمندان این وزارت، برای سه روز، در تالار سینما ذینب دایر گردید.

هدف از تدویر این برنامه؛ آموزش تطبیق پالیسی های طرح شده وزارت امور زنان، در ولایات توسط واحد های دومی، عنوان گردیده بود.

در نخست؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از تشریف آوری اشتراک کنندگان در ورکشاپ کنونی و ارائه معلومات روی پالیسی های تطبیق شده و در حال طبیق این وزارت برای توانمند سازی زنان، طی سخنانی گفت؛ وزارت امور زنان در کنار دیگر پلان ها، پالیسی دست رسی زنان به حق میراث را نیز طرح نموده و در آینده نزدیک با ولایات شریک می شود و ریاست های امور زنان ولایات در پلان 1399 خویش باید برای تطبیق این پالیسی، بودیجه در نظر بگیرند و برای وزارت امور زنان بفرستند، تا باشد بگونه درست از محتوای این پالیسی (حق میراث برای زنان)  در مرکز و ولسوالی های ولایات، آگاهی دهی شود.

در ادامه بانو وردک افزود؛ ما روی پلان نپوای دوم (پالیسی جندر دوم) کار میکنیم و همچنان در فرصت های نزدیک به واحد های دومی خویش (ریاست های امور زنان)، جهت تطبیق آن ارسال خواهیم داشت. 

سپس اشتراک کنندگان برای سه روز روی؛ برنامه های با اولویت ملی، گزارش ها از فعالیت های ریاست های امور زنان، چگونگی ارتباط برنامه های ولایتی به آمریت امور فرهنگی، چگونگی ساختار برنامه های وزارت امور زنان و آمریت های سه گانه، چگونگی نظارت و هماهنگی و طرح پلان تعقیبی و عملیاتی و تعین افراد مسئول گزارش گیرنده و گزارش دهنده، بحث و آموزش دیدند.