راه اندازی برنامه (قهرمانان) به هدف تقدیرازافرادی که برای توانمند سازی زنان کار کرده اند

      الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز سه شنبه 29 جوزای سال روان با نماینده گان دفتر USAID بخش پروموت ( زنان در حکومت)  در دفتر کاری اش ملاقات نمود.

در این ملاقات روی استراتیژی برنامه ای تحت عنوان ( قهرمانان)  که به منظور شناسایی، معرفی و حمایت از زنان ومردانی که برای توانمند سازی زنان در عرصه های مختلف کار کرده اند راه اندازی گردیده، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

این برنامه برای اولین باردرافغانستان برگزار میشود که در آن همه ساله به تعداد ده تن از برنده گان که شامل پنج زن و پنج مرد میگردد جایزه اهدا خواهد شد که در سال جاری ولایات بلخ، هرات، قندهار، کابل، وجلال آباد را در بر میگیرد.

 هدف از راه اندازی این برنامه، شناسایی ومعرفی حمایت کننده گان توانمند سازی زنان است تا ازاین طریق ایده مشارکت زنان در سکتور عامه را تسریع ببخشد وحمایت مشارکت فعال خانم ها در جامعه را افزایش دهد. این پروسه به تاریخ نزدهم جون 2018 به طور رسمی درافغانستان آغاز خواهد شد.

افراد واجد شرایط برای ثبت نام وانتخاب افراد برای برنده شدن این جایزه توسط کمیسیون تطبیقی استراتیژی قهرمانان (  (csic  بامعیار هایی که درنظر گرفته شده است، تعیین خواهد شد و وزارت امور زنان نقش تطبیقی و حمایتی را دراین برنامه خواهد داشت.

جوایز قهرمانان ، یک پلان دراز مدت است که به رهبری وزارت امور زنان وهمکاری وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین، نهاد های منتخب جامعه مدنی وسایر ادارات دولتی و غیر دولتی به شمول گروه هایی از جوانان و اکادمیسین در قسمت انتخاب وتعیین افراد واجد شرایط برای اخذ جوایز، رهبری میگردد.