اعلامیه مطبوعاتی حادثه المناک روز چهارشنبه گذشته

طوری که همه اطلاع دارند حملۀ خونین روز چهارشنبه گذشته یک بار دیگر به زخم ها، درد ها وآلام مردم مظلوم این مرز وبوم افزود. چنانچه دراین حادثۀ المناک تعداد زیادی از هموطنان روزه دار ما که در جمع شان شماری زیادی از زنان واطفال نیز شامل میباشند ، شهید ویا به شدت زخمی گردیدند.  این حادثه در ماه مبارک رمضان که ماه طاعات وعبادات درگاه الهی است،  ولی مردم عزیزما را با حوادث خونینی روبرو گردانیده و که تاثیرات عمیقی را بر روح وروان آنان گذاشت.

رهبری وزارت امور زنان خود را در رنج واندوه مردم شریک دانسته این عمل وحشیانه را که دورازانسانیت و موازین دین مبین اسلام، احادیث نبوی وحقوق بشراست به شدید ترین الفاظ وکلمات تقبیح ومحکوم می نماید. برای شهدا بهشت برین، برای زخمی های این حادثه شفای عاجل و به بازمانده گان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد منان استدعا مینماید.

رهبری وزارت امور زنان از تمام هموطنان عزیز میخواهد تا در افشای هرگونه اعمال مشکوک با نیروی های امنیتی کشور همکاری نمایند .همچنان ازارگان های محترم امنیتی وپولیس ملی صمیمانه تقاضا مینماید که بیشترین توجه خود را در زمینه تامین امنیت مردم ایفا و وظایف ایمانی و وجدانی خویش را ادا نمایند.

رهبری وزارت امور زنان