جلسه هماهنگی مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با اشتراک رؤسا، مشاورین و کارمندان این وزارت و آمرین جندر وزارت خانه ها، بتاریخ 21 حمل سال روان در تالار آموزش برگزار گردید.

 

هدف از تدویراین جلسه، ایجاد هماهنگی و تعمیم تجارب واحد های جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی به منظور گسترش و شامل سازی جندر در ادارات، عنوان شده بود.

در نخست خانم وردک، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته طی سخنانی افزود؛ شما که منحیث نماینده های وزارت امور زنان در ادارات دیگر هستید پس از این وظیفه هر یکی از شماست که مشکلات زنان ادارات مربوطه خویش را با این وزارت شریک سازید تا در زمینه مشکل آنها دادخواهی صورت گیرد. زیرا شما نقطه وصل میان وزارت امور زنان و وزارتخانه ها هستید، بناً لازم و ضروی است که هماهنگی و همکاری بیشتری در زمینه کاری با یکدیگر داشته باشیم.

قابل یادآوری است؛ زنان در بورسیه ها شرکت میکنند و از شفاف نبودن پروسه شکایت دارند و باید من و شما به حیث مسئول جهت حل مشکل دادخواهی جدی نماییم.

سپس اشتراک کنندگان این جلسه، روی شیوه های آغاز ادغام و شامل سازی جندر در ادارات، شامل سازی جندر در پالیسی ها و مقرره منع آزار و اذیت زنان در محیط کار، بحث و تبادل نظر نمودند.