وزارت امورزنان برنامه روز مادر را بشکل شاندار در تالار سینما زینب برگزار نمود

هدف از این محفل، گرامیداشت از روزجهانی مادر عنوان گردیده است. درابتدا الحاج دلبر نظری وزیر امورزنان کشور که مشاور ریاست اجرائیه، مشاوربانوی اول، معین مالی و اداری وزارت، زنان کار گر شاروالی و مادران معیوب حضور داشتند روز جهانی خجسته  مادر را به تمام مادران کشور تبریک گفته از قهرمانی و فداکاری مادران کشور در امر دفاع و حراست از کشور قدردانی نموده و ستایش کردند. درپایان برنامه، به دو تن مادرشایسته تقدیر نامه و به زنان کارگر شاروالی و مادران معلول کمک مالی و نقدی صورت گرفت.