پیام وزارت امور زنان به مناسبت بزرگداشت ازروز جهانی هشتم مارچ

پیام وزارت امور زنان به مناسبت بزرگداشت ازروز جهانی هشتم مارچ

تجدید پیمان همبستگی زنان افغانستان برای حق وعدالت

بسمه تعالی وبه نستعین

 

خواهران ومادران عزیز؛

زنان کشورماکه طی یک ونیم دهه اخیر به حمایت دولت جمهوری  اسلامی افغانستان، به برخی دستاورد های قابل توجه؛ مثل تسجیل نقش وحقوق آنها در اسناد تقنینی، تشکیل سازمانها ونهاد های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی، فرصت حضور یابی درخدمات ورهبری جامعه ومشارکت در تصمیم گیری ها، دست یافته اند، صفوف خویش را در برابر چالش های ناشی از تعصب، تبعیض،فقروافرطیت، نظم وگسترش میدهند و مقاومت در برابر تروریزم را با قامت برافراشته، تجربه میکنند.

الحق که زحمات و خدمات آنها در شرایط کنونی، قابل تحسین و تمجید است. به این منظور، کمپاین گرامیداشت از هشتم مارچ –روز جهانی زن – تحت شعار: « وقت آن است که همه به سوی ایجاد تغییرات درزندگی زنان روستایی بشتابیم.» اعلام میگردد.

آرزومندیم تمام ارگانها، ادارات، سازمانها، نهاد ها و موسسات دولتی وملی، به این فراخوان لبیک گفته، با استفاده از امکانات دست داشته به تکریم روز جهانی هشتم مارچ بپردازند.

از خدمات شایسته و صادقانه زنان پیشتازکارو تحصیل قدردانی نمایند. بیوه زنان بی بضاعت وورثه شهدا را نیز با اهدای مکافات ومساعدت ها نوازش دهند.

خواهران وبرادران ارجمند؛

رشد واستحکام دستاورد های زنان، ایجاب هماهنگی وهمبستگی سازمانها وادارت ذیربط را مینماید. لذا شرکا و متحدین باایفای تعهدات خویش درراستای تداوم تغییر وبهبود وضعیت زنان درمحلات، راه نیل به تساوی وتعادل جنسیتی را هموار سازند.

هموطنان عزیز؛

منافع و مصالح ما، درصلح و عدالت اجتماعی نهفته است. بیایید برای این اهداف والا، مشترکا مبارزه نماییم.

الحاج دلبر نظری، وزیرامورزنان