جلسه کمیته بین الوزارتی جهت اتخاذ آمادگی برای شصت و یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان

جلسه اتخاذ آمادگی برای شصت و یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان  (CSW)، تحت ریاست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، با حضور داشت خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری و سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی این وزارت، کارمندان دفتر UN WOMEN، معینان وزارتخانه ها، رؤسا و مشاورین وزارت امور زنان به تاریخ 19 حوت سال روان، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان تدویر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، اتخاذ آمادگی هیئت افغانستان جهت ارایه گزارش از وضعیت زنان افغانستان در شصت یکمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، عنوان شده بود.

در نخست خانم نظری، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان با ارائه سخنان افتتاحیه خویش خواهان ادامه آجندای جلسه گردید.

سپس اعضای جلسه روی بیانیه روز اول و بیانیه های اشتراک کنندگان پنل در اجلاس کمیسیون وضعیت زنان در نیویارک، بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر، جلسه با جمع بندی موضوعات از سوی وزیر امور زنان به پایان رسید و قرار شد در مورد فیصله های جلسه تلاش جدی صورت گیرد.