تدویر کنفرانس انکشاف اقتصادی و توانمند سازی زنان

کنفرانس انکشاف اقتصادی و توانمند سازی زنان به پیشواز از هشتم مارچ (روز جهانی زن)، از سوی وزارت امور زنان به همکاری دفتر Afghanaid، به تاریخ چهاردهم حوت 1395 خورشیدی در هوتل انترکانتیننتال تدویر گردید.

این کنفرانس که غرض تشویق زنان تجارت پیشه، بیان موفقیت ها و ارایه پیشنهادات از سوی آنها جهت حل چالش های شان در بخش اقتصادی و اجتماعی، برگزار شده بود، نماینده های نهاد های دولتی و خصوصی نیز در این کنفرانس حضور داشتند.

در نخست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با ابراز خرسندی از تدویر برنامه های حمایتی از زنان افغان، افزود" برنامه های را که نهاد های حامی زن برگزار میکنند باید در راستای فعالیت های کاری خویش، پلان عمل تطبیقی تهیه نمایند و با مسوولان هر بخش صحبت شود تا کار و برنامه های تان جنبه عملی بیشتر پیدا کند". خانم وردک، در مورد تدویر سمپوزیم ، گسترش فعالیت های موسسات در ولایات مختلف و شریک ساختن نظریات زنان دور دست در برنامه ها وپلان های آینده وزارت امور زنان، نیز صحبت کرد.

سپس آقای چارلس؛ رییس دفتر افغان اید (Afghanaid)، پیرامون موضوع صحبت نموده، برنامه ها و اهداف دفتر خویش را معرفی نموده،  افزود "دفتر ما برای کمک به زنان افغان در بخش های توانمند سازی اقتصادی، انکشاف روستایی، بهبود معیشیت زندگی فامیل ها،  کار نموده است و در این اواخر در ولایت بدخشان از طریق پروژه ی ، توانمند سازی اقتصادی، توسط  زنان برای زنان عرضه خدمت مینماید".

در ادامه دو تن از زنان متشبث در مورد موفقیت ها و چالش های فرا روی زنان تجارت پیشه صحبت نموده، قرضه بانکی (نیاز به ضمانت سند جایداد دارد و اکثریت زنان به نام خود زمین یا جای داد ندارند)، و گرفتن جواز را از جمله مشکلات خویش دانستند.

قابل یاد آوریست که در اخیر، روی چگونگی توانمند ساختن زنان، با اشتراک نماینده های وزارت های انکشاف و دهات، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، اقتصاد و تجارت و یکی از استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به بحث گرفته شد و برنامه با تدویر نمایشگاه صنایع دستی زنان، به پایان رسید.