اعلامیۀ مطبوعاتی تقبیح خشونت مورخ 1395/12/18

  براساس گزارشات رسانه های کشور خبر تکان دهنده به نشر رسید، مبنی براینکه خانم در ناحیه 7 شهر کابل دست به خود سوزی زده وجان باخته است. شواهد حاکی از آن است که مشکلات خانواده گی باعث این حادثه گردیده است.

وزارت امور زنان هرنوع اعمال خشونت آمیز علیه زنان را در مرکز و ولایات، شدیدأ محکوم می نماید وهمکاری همه جانبه ارگانهای ذیربط را درپیگری ازقضایای خشونت و دستگیری عاملان آن به اسرع وقت تأکید نموده است، همچنان خواستارهمکاری رسانه های جمعی وعلمای کرام درراستای بیداری اذهان عامه درزمینه میباشد.

رهبری وزارت امور زنان