تجلیل از روز جهانی زن در ولایت کاپیسا

وزارت امور زنان با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی ریاست های ولایتی این دو وزارت،  روز جهانی زن (هشتم مارچ) را طی محفل با شکوه به تاریخ نزدهم حوت 1396 خورشیدی در مقر ولایت کاپیسا تجلیل نمود.

در این محفل خانم سلامت عظیمی؛ وزیر مبارزه با مواد مخدر، خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، روسای ولایتی وزارت ها و سایر نماینده های نهاد های خصوصی  و جامعه مدنی حضور داشتند.

خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، ضمن گرامیداشت از روز جهانی زن، شهامت زنان را که در طول تاریخ برای دسترسی به عدالت اجتماعی مبارزه کرده اند، قابل ستایش دانسته، افزود:"سهم زنان را در عرصه های مختلف اجتماع نادیده گرفته نمیتوانیم، چون زن تنها متضین بقای نسل بشر نیست." وی با اشاره به اهمیت نقش زنان در مبارزه با مواد مخدر، خواهان همکاری همه مردم برای ریشه کن کردن، مواد مخدر شده، گفت:" مواد مخدر از جمله عامل نابود کننده است که سد راه دستاورد های زنان در تمام عرصه ها شده میتوانند، برای مبارزه با این پدیده هر فرد کشور، بخصوص زنان باید جدی مبارزه کنند."

خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن ابراز سپاس از همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر و مقام ولایت کاپیسا، تجلیل از روز جهانی زن را برای دریافت مشکلات اساسی زنان زمینه مناسب دانسته، افزود:" وزرات امور زنان از روز جهانی زن به بهانه، بیان مشکلات و موانع اساسی زنان تجلیل میکند تا نظر به چالش سد راه زنان برای بهبود وضعیت شان اقدام صورت گیرد." وی در ادامه خواهان تعلیم و آموزش بیشتر بانوان شده، گفت:"توانمندی زنان برای همه اعضای خانواده و در کل برای جامعه مفید است چون زن باسواد میتوانند فرزند و خانواده خویش را نیز حمایت کند."

در این محفل، معاون والی کاپیسا، نماینده شورای ولایتی کاپیسا، رییس معارف ولایت کاپیسا و قومندان امنیه این ولایت نیز پیرامون موضوع صحبت نموده، ضمن قدر دانی از مقام زن، در مورد جایگاه زن از دید اسلام صحبت های همه جانبه نمودند.

در اخیر این محفل، به پاس خدمات شایسته برخی روسای ولایتی وزارت ها و سایر نهاد های حامی زن، از سوی مقام ولایت کاپیسا لوح تقدیر توزیع گردید.

قابل یاد آوریست که خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان در حایشه این سفر با هیئت همرا خویش از مراکز حمایویی ولایت کاپیسا نیز نظارت و دیدن نمودند.