کارگاه آموزشی انکشاف پایدار

کارگاه آموزشی انکشاف پایدار که برای روسأ و مدیران احصائیه و پلان ریاست های امور زنان ولایات برگزار شده بود، از سوی سپوژمی وردک معین پالیسی و مسکلی وزارت امور زنان به روز یکشنبه مورخ 27 حمل 1396 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب افتتاح گردید.

محترم، سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان که در این ورکشاپ آموزشی صبحت می نمود، ضمن خوش آمدید و قدردانی از حضور روسا و کارمندان ولایتی ریاست های امورزنان، گفت؛ مامورین و کارمندان ولایتی و مرکزی وزارت امور زنان باید به شکل دقیق و درست از تعهدات بین المللی  دولت افغانستان که در ارتباط با زنان دارد آگاهی داشته باشند، زیرا این یک ضرورت مبرم است که به این دلیل ورکشاپ آموزشی امروزی تدویرگردیده است، همچنان یاد آورشدند، برای تطبیق تعهدات بین المللی نیاز به پلان منظم و اجرائی داریم.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، تأکید نمود پلان ها، استراتیژی ها و پالیسی های که در مرکز از سوی وزارت امور زنان انکشاف و گسترش داده می شود به آگاهی ریاست های ولایتی وزارت امور زنان رسانیده شود تا برنامه و پلان های خود را در چارچوب آن عیار نموده، پلان پیگری داشته باشند.

همچنان خانم وردک از روسأی ولایتی خواست، پلان ها و نیاز های مالی که در ولایت های خویش دارند و شامل بودجه انکشافی می گردد، تا قبل از سال مالی به مرکز ارسال دارند که شامل بودجه عمومی وزارت گردند.

گفتنی است که در این روکشاپ اهداف انکشاف پایدار، پروپوزل نویسی، بودجه سازی، پلان کاری ملی و تعهدات ملی و جهانی دولت افغانستان برای چهار روز به روسأ و مدیران احصائیه و پلان ریاست های امور زنان ولایت آموزش داده می شود.