مجلس مشورتی برای مرور نهایی پلان استراتیژیک وزارت امور زنان

جلسه مشورتی عرض مرور نهایی پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت امور زنان، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با حضور داشت رؤسا و آمرین وزارت امور زنان و وزارتخانه های دیگر، به تاریخ 20 ثور سال روان در تالار سینما زینب دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه بحث روی پلان استراتیژیک پنج ساله (1396-1400) وزارت امور زنان عنوان شده بود. 

نخست خانم وردک، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کننده گان با سخنان عالمانه خویش محفل را افتتاح نموده و خواهان ادامه آجندای جلسه گردید.

متعاقباٌ اشتراک کنندگان روی تعهد، دیدگاه و ماموریت وزارت امور زنان، اهداف پلان استرتیژیک، ساحات تمرکز این پلان با محوریت دادخواهی، هماهنگی فعالیت ها برای زنان، توانمند سازی زنان، گسترش جندر، نظارت از تطبیق پالیسی ها و میکانیزم های مالی، بشکل گروپی بحث و تبادل نظر نمودند.