مجلس مشورتی برای مرور نهایی پلان استراتیژیک وزارت امور زنان - وزارت امور زنان

مجلس مشورتی برای مرور نهایی پلان استراتیژیک وزارت امور زنان

جلسه مشورتی عرض مرور نهایی پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت امور زنان، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با حضور داشت رؤسا و آمرین وزارت امور زنان و وزارتخانه های دیگر، به تاریخ 20 ثور سال روان در تالار سینما زینب دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه بحث روی پلان استراتیژیک پنج ساله (1396-1400) وزارت امور زنان عنوان شده بود. 

نخست خانم وردک، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کننده گان با سخنان عالمانه خویش محفل را افتتاح نموده و خواهان ادامه آجندای جلسه گردید.

متعاقباٌ اشتراک کنندگان روی تعهد، دیدگاه و ماموریت وزارت امور زنان، اهداف پلان استرتیژیک، ساحات تمرکز این پلان با محوریت دادخواهی، هماهنگی فعالیت ها برای زنان، توانمند سازی زنان، گسترش جندر، نظارت از تطبیق پالیسی ها و میکانیزم های مالی، بشکل گروپی بحث و تبادل نظر نمودند.