تدویر چهل و نهمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

چهل ونهمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با حضور داشت خانم نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان، رؤسا و نمایندگان زنان در ارگان های دولتی و خصوصی، بتاریخ 29 حمل سال روان در تالار ریاست مراکز حمایوی این وزارت دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، حمایت از زنان متضرر مراکز حمایوی، تعقیب و پیگیری تصامیم کار های عملی صورت گرفته در راستای محو خشونت علیه زنان و تقویت هماهنگی ارگان های ذیدخل در پیشبرد قضایای خشونت، عنوان گردیده بود.

در نخست خانم وردک، با اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان و سخنان همه جانبه از جلسات قبلی، نشست فعلی را افتتاح و سپس اشتراک کنندگان در رابطه به مشکلات دفتر زنان برای زنان در رابطه به مستفدین مراکز حمایوی، اهدای جواز فعالیت به مراکز حمایوی از طریق وزارت اقتصاد، مشکلات وکلا با محاکم در قسمت تعین سن و گرفتن تذکره تابعیت برای مستفدین، پلان 1396 کمیته انسجام و هماهنگی و گزارش از نظارت خانه اناثیه کابل، بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر خانم فیضی، رئیس مراکز حمایوی و اعضای کمیته با نتیجه گیری و طرح پیشنهادی آجندا به جلسات آینده، خواهان موفقیت بیشتری در عرصه کاری شان شدند.