اهدای چک پول عزیزی بانک با هماهنگی وزارت امور زنان به شفاخانه جمهوریت

برنامه ی به مناسبت اهدای چک 6001 دالر پول عزیزی بانک به طور اعانه برای زنان مبتلا به مرض سرطان ثدیه، با حضور داشت خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، آقای عبدالفتاح معاون عزیزی بانک، فوزیه علم، مشاور بانوی اول کشور، نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان، معاون بخش سرطان ثدیه شفاخانه جمهوریت، در تالار جلسات این شفاخانه بتاریخ 20 حمل سال روان دایر گردید.

هدف از تدویر این برنامه اهدای کمک بلا عوض عزیزی بانک برای شفاخانه جمهوریت در بخش سرطان ثدیه عنوان گردیده بود.

در نخست خانم وردک، با ابراز خرسندی از کمک بشر دوستانه عزیزی بانک در جهت مداوای مریضان مبتلا به سرطان ثدیه طی سخنانی افزود؛ وزارت امور زنان جلب حمایت و کمک های داخلی و خارجی را جهت توانمند سازی زنان یکی از مسئولیت های جدی خود میداند، اما امسال با توجه به نیازمندی های مریضان مبتلا به سرطان ثدیه، پول کافی را بخاطر جولو گیری و تداوی این مرض در دست ندارند، با آن هم وزارت امور زنان تلاش دارد تا کمک و حمایت های بیشتری را برای بخش سرطان ثدیه جلب نماید.

قابل یاد آوری است که عزیزی بانک در بخش های مختلف جهت توانمند سازی زنان با وزارت امور زنان همکار بوده و وزارت امور زنان این چنین گام های استوار عزیزی بانک را میستاید.

سپس مدیر اجرائیه عزیزی بانک با ابراز خرسندی از حضور اشتراک کنندگان طی سخنانی افزود؛ هیأت رهبری عزیزی بانک به افتخار هشت مارچ (روز جهانی زن) به مبلغ شش هزار و یک (6001) دالر امریکایی در بخش سرطان ثدیه شفاخانه جمهوریت کمک نموده است و عزیزی بانک در قسمت تواتمند سازی زنان در عرصه های مختلف مصمم است و همیش در پهلوی زنان افغانستان یار و یاور خواهد بود.

در اخیر معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با تسلیم نمودن چک پول 6001 یک دالری عزیزی بانک، از هیأت رهبری بانک متذکره سپاسگذاری نموده خواهان کمک های همیشگی شدند.