دعوت نامه مطبوعاتی

قرار است وزارت امورزنان د. ج. ا.ا، کنفرانس خبری را به منظور ارایه دستآورد های اخیر این وزارت با حضورمحترم دلبرنظری وزیرامورزنان و معینان این وزارت، نماینده های محترم شورای ملی، اداره امور، ریاست اجرائی، معاونیت های ریاست جمهوری، وزارت خانه ها و ادارات مستقل به روز سه شنبه مورخ 11 میزان 1396 هجری خورشیدی از ساعت 8:30 قبل از ظهر در تالار مطبوعاتی مرکز رسانه های حکومت، برگزار نماید.

بنا ً از عمومی رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری تقاضا می نمایم درقسمت پوشش خبری این کنفرانس ما را همکاری نموده، ممنون سازید.

پیش از پیش از حضور رسانه های محترم دراین کنفرانس، سپاسگزاریم

هیات رهبری وزارت امورزنان


رابط

شکیلانظری رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورزنان

شماره تماس : 0744043414

فاروق الله عظیمی

شماره تماس: 0700591180