سفر وزیر امور زنان به ولایت هرات

محترم دلبر نظری وزیر امور زنان همراه با بانوی اول کشور جهت اشتراک در محفلی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن به روز دوشنبه 16 حوت 1395 به ولایت هرات سفر نمودند.

بانوی اول و وزیر امورزنان از سوی والی ولایت هرات، نماینده های مردم در شورای ملی، روسای دوایر دولتی، علمأ دین، زنان نخبه، اعضای جامعه مدنی و کارمندان ادارات دولتی مورد استقبال و پذیرای گرم قرار گرفتند.

در محفلی که به مناسبت روز جهانی زن تدویر گردیده بود، محترم بی بی گل غنی بانوی اول کشور، محترم دلبر نظری وزیر امور زنان و والی هرات هرکدام به نوبه خود روی اهمیت و ارزش هشتم مارچ و جایگاه زن صحبت نمودند و این روز خجسته را به همه زنان کشور مبارک باد گفتند.

در پایان این نشست، زنان که در این محفل اشتراک کرده بودند چالش ها، مشکلات و پیشنهاد های شان را مطرح نمودند، وزیر امور زنان و بانوی اول کشور هر کدام به نوبه خویش وعده هر نوع همکاری در قسمت بهبود وضعیت زندگی زنان را دادند.