تدویر کارگاه آموزشی پیرامون " شمولیت اشخاص دارای معلولیت"

 ورکشاپ آموزشی2 روزه از سوی دفتر هندیکپ انتر نشنل تحت عنوان " کارگاه آموزشی پیرامون شمولیت اشخاص دارای معلولیت" به میزبانی ریاست هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان به تاریخ پنجم ثور 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان به اشتراک نماینده گان 25 وزارتخانه تدویر گردید. این کنفرانس که غرض بهبود عرضه خدمات بازتوانی در عرصه های مختلف زندگی برای اشخاص دارای معلولیت، تشویق مسوولین وزارتخانها جهت همه شمول ساختن معلولین در پالیسی ها، برنامه ها، مقرره ها و طرزالعمل ها به منظور تشویق و ترغیب معلولین و سهیم ساختن آنها در عرصه های صحت، اقتصاد، معارف، فرهنگ و حمایت همه جانبه از زنان دارای معلولیت و مرور کلی نیازمندی هایی که تا حال به آنها رسیدگی نشده است، راه اندازی گردید.

  کارگاه آموزشی یادشده توسط دوتن آموزگاران متجرب موسسۀ "هندیکپ انتر نشنل" روی پیشینه تاریخی معلولیت در افغانستان، منطقه و جهان، چگونگی نحوۀ ایجاد فرصت های شغلی برای معلولین و گنجانیدن آنها در پالیسی ها و سیاست گذاریهای کلان ملی و بدور از هرنوع تبعیض، فراهم سازی زمینه های آموزشی، توسعه مهارتها و فرصت های یادگیری مادام العمر، ایجاد سهولت های کاری در ادارات دولتی و نهادهای مستقل برای معلولین جهت کاریابی آنها و ارایه پیشنهادات از سوی اشتراک کنندگان جهت حل مشکلات کنونی معلولین کشور اعم از مرکز و روستاهای افغانستان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، بحثهای علمی و تبادل نظریات صورت گرفت.

خانم ملیحه جامی، یکتن از مشاورین وزارت امور زنان در امور معلولین، ضمن یادآوری مشکلاتی که به خاطر معلول بودن از سوی برخی افراد ناشایست جامعه متقبل گردیده، افزود:" موانع و مشکلات فراوانی فرا راه معلولین کشور وجود دارد که باید سهولت های کاری از سوی نهادهای دولتی برای شان فراهم گردد و به امید فرارسی روزی که دیگر هیچ معلولی در کشور از ناهنجاریهای اجتماعی رنج نبرد و همه باهم در یک فضای عاری از هرنوع خشونت و بدرفتاری، زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

    همچنان استاد سمیع الحق یکتن از آموزگاران ضمن توضیح و تشریح سایر مسایل مربوط به معلولیت، روی گزینه های اشتغال معلولین صحبت نموده و 3 گزینه مهم را از قبیل حق مشارکت معلولین در جریان زندگی عادی، بازار کار رقابتی، در نظرگرفتن دستمزد مساوی با سایر کارکنان و ایجاد فرصت های شغلی در ادارات دولتی و

نهادهای مستقل را مهم دانسته در امر عملی سازی قوانین، کنوانسیونها و قطعنامه های مربوط به افراد دارای معلولیت از سوی ارگانهای عدلی و قضایی را از نیازهای اولیه آنها دانست. همچنان به ادامه توضیح و تشریح موضوعات مهم و حیاتی برای معلولین؛ روی چگونگی گسترش فعالیت های ویژه برای معلولین در مرکز و ولایات با درنظرداشت تساوی جنسیتی افراد دارای معلولیت و افراد صحتمند، شریک ساختن نظریات معلولین در برنامه ها، پلان ها و پالیسی ها، افزایش میزان موفقیت در این راستا و بررسی مشکلات فرا روی معلولین کشور به بحث گرفته شد و برنامه با تدویر کارگروپی و ارایه لکچر توسط سرتیم هر گروپ، به پایان رسید.  

   گفتنی است که در افغانستان طبق آمارهای ارایه شده از سوی دفتر احصایۀ مرکزی و موسسات ذیربط، 2 ،7 فیصد نفوس کشور دارای معلولیت هستند که با موانع و مشکلات متعدد از جمله موانع سازمانی، فزیکی، محیطی، صحی، عدم آگاهی، موانع ترانسپورتی و موانع رفتاری روبرو می باشند.

       گزارشدهنده: محمدهاشم یوسفی