ملاقات وزیر امور زنان با خانم قاسمی پور رئیس اداره کل سازمان ارتباطات بانوان ایران

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور ، با رئیس اداره کل سازمان ارتباطات بانوان ایران، به تاریخ 26 حمل سال روان در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار خانم قاسمی پور، رئیس اداره کل سازمان ارتباطات بانوان ایران، ضمن سپاسگزاری از محترمه الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان بخاطر پذیرایی آنها در دفتر کاریشان، در باره پیشنهادات که داشتند نیز تبادل نظر نمودند.

قابل یاد آوری است که در این دیدار در رابطه به  نقش زنان در توسعه پایدار، فرهنگ عملی سازی تساوی جنسیتی در ادارات، جامعه و محل کار و در عرصه توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان افغانستان و ایران در خصوص غنامندی انکشاف توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر نمودند.   

در اخیر وزیر امور زنان با ابراز خرسندی از حضور خانم قاسمی پور، طی سخنانی از کمک های بشر دوستانه کشور ایران در زمان رژیم سیاه طالبان برای مهاجرین افغان تشکری نموده و تحفه وزارت امور زنان را (گنبد گوهر شاد بیگم) برای خانم قاسمی پور اهدا نمودند.