تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن

هیت رهبری وزارت امور زنان همراه با روسا، مشاورین و کارمندان وزارت به روز شنبه 21 حوت 1395 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب از هشتم مارچ تجلیل نمودند.

وزیر امور زنان که در این محفل صحبت می نمود، روز جهانی زن را به تمام زنان افغانستان تبریک گفته، از کار و فعالیت های صادقانه مامورین وزارت برای آگاهی دهی و ظرفیت سازی زنان، ابراز تشکر و امتنان نمود.

نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن تبریکی روز جهانی زن به همه زنان کشور، هشتم مارچ را روز همبستگی و نماد از اتحاد و مبارزه زنان برای رسیدن به عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و حقوق شهروندی خواند.

معین مالی و اداری، مصارف بالای بودجه در وزارت امور زنان را نتیجه زحمات هیأت رهبری و کارمندان بخش مالی دانسته، دستآورد های این وزارت را در یک سال گذشته چشم گیر دانست.

سپوژمی وردک میعن مالی واداری وزارت امور زنان، هشتم مارچ را به همه زنان افغانستان مبارک باد گفته، از کارمندان ذکور خواست تا در سال های بعدی در تنظیم برنامه های این روز مهم  و تاریخی مسوولیت بیشتر بگیرند.

خانم وردک، نقش  وزارت امور زنان را در جهت توانمند سازی زنان مهم دانسته، فعالیت های این اداره را در یک سال گذشته پر دستآورد و با اهمیت خواند.

همچنان در این محفل فاروق ثواب مشاور امور فرهنگی، روی اهمیت و جایگاه زنان صحبت نموده، نقش مردان را در تامین عدالت و برابری جنسیتی مهم دانست.

این محفل با اهدأ تحایف از سوی هیت رهبری وزارت امور زنان به کارمندان این وزارت به پایان رسید.