اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به تقبیح عمل خشونت آمیز یک دیپلومات افغان در امریکا

زنان افغان همواره با خشونت های خانوادگی مواجه بوده اند، بدین منظور وزارت امور زنان منحیث نهاد حامی حقوق زن، در جهت حمایت از حقوق زنان افغان، خویش را مسوول دانسته و در این زمینه داد خواهی میکند.

متاسفانه این بار خانم به اسم مژگان عینی  از سوی همسرش؛ یما عینی  که مستشار سفارت و نماینده دایمی افغانستان در نیویارک می باشد، سخت مورد لت و کوب قرار گرفته است، بنا بر مصوونیت دیپلوماتیک، یما عینی زیر پیگرد قانونی در ایالات متحده امریکا قرار نگرفته است.

هیئت رهبری وزارت امور زنان د.ج.ا.ا  لت و کوب مژگان عینی را از سوی همسرش تقبیح کرده،  از مسوولان محترم وزارت امور خارجه میخواهد که این دیپلومات را  به کشور فراخواند و از نهاد های عدلی و قضایی کشور تقاضا میشود تا در پیگرد قانونی عامل این خشونت برخورد جدی نماید.

وزارت امور زنان برای کاهش خشونت علیه زنان مبارزه نموده، جهت دستگیری و به کیفر رسانیدن عامل این خشونت خانوادگی که در بخش دیپلوماتیک صورت گرفته همانند سایر قضایای خشونت دادخواهی میکند تا باشد عدالت در خصوص این بانوی افغان تامین شود.

 

هیات رهبری وزارت امور زنان