تدویر جلسه دوره ی کمیته رهنمای آموزشی جندر

جلسه دوره ی کمیته آموزشی سکتور صحت از سوی آمریت ارتقأی ظرفیت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان با حمایت مالی دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی (JSSP)  به روز دوشنبه  مورخ 13 حمل 1397 هجری خورشیدی در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، برگزار شد.

هدف از تدویر این نشست، بحث روی فهرست و متحوای رهنمای آموزشی جندر و سکتور صحت عنوان شده است.

در این برنامه شکیلا نظری رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان، ضمن خوش آمدید به مشمولین برنامه، بیان داشت؛ تهیه رهنمای آموزش جندر و صحت مطابق به نیازمندهای جامعه و مردم تهیه و با میتود و مهارت های جدید آموزشی تدوین می گردد که جندرسازی در بخش صحت از برنامه و فعالیت های مهم وزارت امور زنان محسوب می شود.

همچنان در این نشست عناوین رهنمای آموزشی تهیه و اشتراک کنندگان موضوعات ارایه شده را جهت غنامندی بهتر این مینول آموزشی تحلیل نموده و نظرهای خویش را ابراز کردند.