اعلامیه مطبوعاتی

بر بنیاد گزارش های رسیده به روز یکشنبه مورخ 5 سنبله 1396 هجری خورشیدی، خانمی 25 ساله از سوی افراد مسلح طالبان در ولایت سرپل تیر باران گردیده است.

هیات رهبری وزارت امورزنان د.ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم نموده و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی می داند. از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان می باشد و از عالمان دین نیز تقاضا می نماید تا در خصوص آگاهی دهی از حقوق زنان بر اساس ارزش های دینی و انسانی بیپردازند.

 

رهبری وزات امور زنان