توزیع بسته های صحی برای زنان زندانی به پیشواز از هشتم مارچ

وزارت امور زنان به پیشواز از هشتم مارچ بسته های صحی  را برای زنان زندانی، به تاریخ چهاردهم حوت 1396 خورشیدی در زندان اناثیه پلچرخی کابل توزیع نمود.

این بسته که شامل یازده قلم مواد صحی (کمپل، شامپو، صابون، پودر لباس شوی، چادر ، زیر پوش، برس و کریم دندان، برس مو، و سایر وسایل بهداشتی زنان) میشود برای 222 زن زندانی توزیع گردید.

ابتدا خانم نازیه فیضی؛ رییس مراکز حمایویی وزارت امور زنان، روز زن را برای همه زنان و بخصوص زنان محبس پلچرخی تبریک گفته، افزود:"وزارت امور زنان برای بررسی دوسیه های زنان زندانی همواره تلاش نموده است." وی با اشاره به حکم رهایی تعداد از زنان از محبس در سال گذشته، به آنان مژده داد که امسال نیز در روز هشتم مارچ تعداد دیگر از زنان نیز به اثر حکم عفو رییس جمهور کشور از زندان رها خواهند گردید.

 سپس جنرال عبدالرزاق؛ رییس صنعتی و تصدی محابس، روز زن را برای همه زنان جهان بخصوص زنان رنجدیده کشور تبریک گفته، از کمک و همکاری وزارت امور زنان و نهاد های همکار به مناسبت هشتم مارچ ابراز خرسندی کرد.

در ادامه یک تن از زنان محبس، پیرامون موضوع صحبت کرده، خواهان توجه بیشتر مقام های وزارت امور زنان در بررسی دوسیه های زنان زندانی شد.