ملاقات وزیر امور زنان با خانم ربیکا ریچمان توارس رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور، با خانم ربیکا ریچمان توارس، رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان، بتاریخ 27 حمل سال روان در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار خانم ربیکا،  ضمن سپاسگزاری از محترمه الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان بخاطر پذیرایی آنها در دفتر کاریشان، در باره توانمند سازی زنان نیز تبادل نظر نمودند.

قابل یاد آوری است که در این دیدار در رابطه به توانمند سازی زنان در عرصه های مختلف زندگی زنان افغان و سمپوزیمی که قرار است در 23 اپریل سال روان در زون شمال شرق از طرف وزارت امور زنان دایر گردد، بحث و تبادل نظر نمودند.   

در اخیر وزیر امور زنان، از تشریف آوری ایشان در افغانستان بخصوص وزارت امور زنان ابراز خرسندی نموده خواهان ادامه کمک های ایشان در بخش توانمند سازی زنان شدند.