بر گزاری هفتاد و دومین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

هفتاد و دومین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، تحت ریاست محترمه سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، به تاریخ 30 حمل سال روان در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، تعهد نهاد های مسئول در مورد اخذ گزارشات در راستای کاهش خشونت علیه زنان، وصل ادارات ذیدخل در دیتابیس آنلاین و دریافت راه حل جهت کاهش خشونت علیه زنان در مؤسسات تحصیلی عنوان گردیده بود.

در نخست خانم وردک، با اظهار خوش آمدید به اعضای جلسه، سخنان افتتاحیه خویش رابا تقبیح نمودن خشونت های اخیر که در کشور انجام شده بود آغاز نموده و خواهان ادامه جلسه طبق آجندا گردید.

سپس اشتراک کنندگان، پیرامون گزارشات در راستای منع خشونت علیه زنان از وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، وصل څارنوالی مبارزه با خشونت و محکمه فامیلی به دیتابیس آنلاین خشونت علیه زنان، ایجاد مراکز حمایوی صحی برای قربانیان خشونت جهت تداوی آنها، بازدید اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به اساس جدول نظارتی این کمیسیون و ارائه مشکلات یک استاد که در پوهنتون کابل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی که مورد خشونت قرار گرفته بود، بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

قابل یاد آوری است که در این نشست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، داکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، دکتور اسدالله محقق، معین وزارت معارف، رحیمه رضایی، رییس محکمه فامیلی، روح الله قاریزاده، رییس ریاست مستقل انجمن وکلای مدافع افغانستان، مل پاسوال حکمت شاهی رسولی، رییس جندر و حقوق بشر و عضو علی البدل وزارت امور داخله، نوریه حقنگر، آمر امور زنان ریاست عمومی اداره امور، قدسیه نیازی، مشاور جندر لوی څارنوالی، حضور داشتند.

در اخیر محترمه سپوژمی وردک، از اشتراک کنند گان جلسه ابراز قدردانی نموده و تأکید ورزیدند که اعضای این کمیسیون بالای موضوعات یاد شده بصورت جدی کار نموده و خواهان موفقیت بیشتر آنها شدند.