جلسه کمیته تسوید قوانین در مورد کد جزا و قانون منع خشونت علیه زن

جلسه کمیته تسوید قوانین به ریاست الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان، به تاریخ دوازدهم جدی 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، بحث و تبادل نظر در مورد شامل شدن احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زن در کد جزا و یا حفظ آن منحیث قانون خاص، عنوان شده است.

ابتدا الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور با ابراز خرسندی از حضور اعضای جلسه، خواهان اتحاد فکری میان اعضای جلسه در مورد سرنوشت قانون منع خشونت علیه زن شده، افزود:"همانطوریکه شما نیک میدانید وزارت امور زنان و سایر نهاد های حامی زن و جامعه مدنی برای حمایت از حقوق مدنی وشرعی زنان قانون منع خشونت علیه زن را طرح کردند که هنوز مشکلات در این قانون وجود دارد و باید روی غنامندی و تقویت آن کار صورت گیرد."

سپس آقای اشرف رسولی؛ مشاور امور حقوقی وزارت عدلیه، پیرامون موضوع صحبت نموده، هماهنگی میان ادارات دولتی و نهاد های جامعه مدنی را جهت تائید شدن قانون منع خشونت علیه زن از سوی پارلمان و تطبیق احکام جزایی آن در محاکم لازم دانست.

در ادامه خانم حمیرا ثاقب، فعال حقوق زن در مورد قانون منع خشونت علیه زنان صحبت های همه جانبه نموده، افزود :" قانون منع خشونت علیه زن دارای بخش های وقایوی و جزایی است در صورتیکه بخش جزایی آن در کد جزا داخل گردد، ممکن بخش وقایوی آن ارزش خویش را از دست بدهد".

متعاقباً خانم سیده مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم قدریه یزدان پرست، کمشنر کمیسیون حقوق بشر و خانم زرقا یفتلی، نماینده جامعه مدنی پیرامون چگونگی شامل شدن قانون منع خشونت علیه زن در کد جزا و یا مجزا بودن آن منحیث قانون خاص صحبت نمودند.

در اخیر اعضای جلسه موافقه نمودن که جلسه نهایی را با حضور داشت نماینده های تمام ادارات ذیربط دولتی و نهاد های حامی زن دایر نمایند و در این جلسه  کمیته خاص را به نمایندگی از ادارات و نهاد ها، نیز ایجاد نمایند.