سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایت های(بلخ، سرپل، سمنگان، فاریاب و جوزجان)

دومین وسومین روز سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات(بلخ، سرپل، سمنگان، فاریاب و جوزجان) با حضور محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، مشاورین ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان ، بانوی اول کشور و فعالین زن به تاریخ 4الی5 ثور 1396  هجری خورشیدی در همایشگاه نور شهرمزار شریف برگزار شد.  

 این سمپوزیم با پنل ها دربخش های توانمند سازی اقتصادی زنان، تعلیم و تحصیل ، صحت، صلح و امنیت ، مشارکتی سیاسی ، دستررسی زنان به عدالت، زنان در فرهنگ و اسلام با حضورپنلیست ها از ولایات بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب با بررسی تحلیل وضعیت، چالش ها، پشنهادات و راهکارهای عملی به منظور توانمند سازی و نقش زنان در ولایت مذکور برگزار گردید. هدف از تدویر این پنل ها جمع آوری مشکلات و نیازمندی های زنان و ایجاد مکانیزم حمایتی در قوانین و پالیسی ها می باشد.

محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان که مدیریت سمپوزیم توانمند سازی زنان را به عهده داشت، با جمع بندی و ارزیابی کلی سمپوزیم ولایات گفت؛ بسیاری از پیشنهادات شما در قطعنامه گنجانیده شده است، یکی از اهداف ما تهیه پالیسی های تطبیقی به اساس نیازمندی های زنان در ولایات و ایجاد شبکه ها بخاطر بررسی وضعیت زنان و دنبال کردن قطعنامه امروزی که به چه میزان عملی شده است می باشد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدردانی و سپاسگزاری ازنهاد های ملی و بین المللی که در برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات(بلخ، سرپل، سمنگان، فاریاب و جوزجان) وزارت امور زنان را کمک و همکاری نمودند بیان داشت، پلان عملی برای تطبیق قطعنامه این سمپوزیم ساخته و اجرأات ما آغاز می شود.

همچنان در پایان این همایش مولوی محمود دانشجو ریس ارشاد، حج واوقاف و استاد توانا رییس علمای زون شمال در مورد حقوق زنان از دیدگاه اسلام صحبت نمودند.

در سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات برای اعضای پنل و زنان که برای بهبود وضعیت ، حقوق و توانمند سازی زنان کار و فعالیت نموده اند، از سوی هیأت رهبری وزارت امور زنان لوح تقدیر افتخاری، توضیح گردید.

سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات(بلخ، سرپل، سمنگان، فاریاب و جوزجان) با خوانش قطعنامه که بر اساس پشنهادات و چالش های زنان ولایات مذکور تهیه شده بود توسط هوشن مشعل به پایان رسید.