ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مشاور بخش ارتقای ظرفیت سفارت امریکا

الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با خانم میشلی (Michele)، مشاور بین المللی (jssp)-INL، مربوط بخش ارتقای ظرفیت سفارت امریکا، به تاریخ پانزدهم ثور 1397 خورشیدی در دفتر کارش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، صحبت پیرامون فعالیت های دفتر jssp در بخش های مختلف جهت حمایت از اهداف وزارت امور زنان و پیشنهادات این وزارت غرض همکاری ها و هماهنگی ها بیشتر میان این دو نهاد، عنوان شده است.

در این ملاقات خانم مشیلی که به تازه گی در دفتر INL سفارت امریکا استخدام گردیده، روی فعالیت ها و چگونگی موثریت دفتر jssp با وزارت امور زنان صحبت نموده، خواهان ارایه پیشنهادات از سوی وزارت امور زنان جهت بهبود فعالیت های دفتر jssp شد.

ابتدا خانم وردک، در مورد فعالیت ها و برنامه های دفتر jssp و همکاری مشاوران این دفتر با کارمندان وزارت امور زنان صحبت نموده، افزود:"مشاوران را که دفتر jssp جهت ارایه مشوره های مسلکی و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت امور زنان در بخش های مختلف، مانند حقوقی و اقتصادی استخدام نموده، قابل قدر است، اما نیاز به غور و بررسی دقیق به نتایج کارکرد شان میباشد تا عرضه خدمات و ارایه مشوره در بخش های مورد نیاز مطابق با اهداف و پلان کاری وزارت صورت گیرد."

سپس خانم مشیلی، شریک ساختن پلان های کاری میان هر دو نهاد را تایید نموده، کار گروپی و هماهنگی را برای حمایت بیشتر دفتر jssp از برنامه های وزارت امور زنان لازم دانسته، گفت :" اهداف کلی دفتر jssp ارتقای ظرفیت ادارات دولتی افغانستان است که در کنار ارایه مشوره های مسلکی حمایت های تخنیکی نیز انجام میدهد و قرار است مشاوران در بخش های بودجه، پلان و منابع بشری نیز استخدام گردند."

در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان خواهان در نظر گرفتن نیازمندی های وزارت امور زنان قبل از استخدام مشاورین گردیده، اظهار داشت:" از دفتر jssp میخواهیم قبل از استخدام مشاور نظریات و نیازمندی های ما را نیز در نظر گیرد که در کدام بخش ها نیاز به استخدام مشاوران است و این مشاوران باید پلان کاری خویش را با روسای بخش های مربوط شریک سازند."