ورکشاپ مستفدین موسسات قرضه دهی برای خانم های تجارت پیشه مرکز و ولایات

ورکشاپ مستفدین موسسات قرضه دهی برای خانم های تجارت پیشه مرکز و ولایات با حضور الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، روسای مرکزی و ولایتی این وزارت و تعداد از زنان تجارت پیشه مرکز و ولایات به روز سه شنبه مورخ 11 ثور 1397 در تالار سینما زینب، برگزار شد.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی و خوش آمدید مشمولین این ورکشاپ؛ گفت: توانمندی اقتصادی و مشارکت سیاسی زنان از اولویت کاری وزارت امور زنان است که ما گام های عملی را در این راستأ برداشته ایم و توأم با همکاران ملی و بین المللی مان تلاش می نمایم زمینه برای ارتقأ ظرفیت اقتصادی زنان تجارت پیشه فراهم گردانیم.

همچنان معین پالیسی وزارت امور زنان، ایجاد مکانیزم (سیستم) منظم قرضه دهی برای زنان تجارت پیشه را یک نیازمهم دانست و به همکاری مالی و تخنیکی نهادهای بین المللی بر تقویت زنان شاغل تجارت پیشه تأکید نمود.

قابل یادهانی است که این دومین کارگاه آموزشی مستفیدین قرضه دهی برای خانم های تجارت پیشه است که از سوی وزارت امور زنان با همکاری مالی و تخنیکی نهاد های جهانی، برگزار می شود.