مساعدت برای زنان معتاد به پیشواز ازهفته مبارزه با مواد مخدر

وزارت امور زنان به پیشواز ازهفته مبارزه با مواد مخدر، برای بیش از 80 تن زن و کودک معتاد در شفاخانه یکصد بستر معتادین زن، به تاریخ دهم سرطان 1396 خورشیدی مواد بهداشتی توزیع کرد.

در ابتدا خانم سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان هدف این مساعدت را حمایت از زنان معتاد و نیازمند دانسته، افزود "نظر به مسوولیت و مکلفیت ما در قبال زنان به سطح کل در قدم نخست از زنان معتاد و نیازمند حمایت کرده و مشکلات شان  را ریشه یابی نموده جهت دریافت راه حل آن با مقام های رهبری حکومت صحبت می نمایم."

سپس خانم لیلما اوریاخیل عبادی، رییس شفاخانه یکصد بستر معتادین زن، پیرامون موضوع صحبت نموده، مهمترین مشکلات زنان معتاد را رو آوردن دوباره آنها به مواد مخدر بعد از تداوی،
نبود سرپنا، فقر و بی سرپرستی زنان معتاد دانسته، گفت : "از وزارت امور زنان میخواهم در قسمت تهیه مرکز حمایوی جداگانه برای زنان معتاد بعد از تداوی، ساخت شفاخانه در ساحه مشخص از سوی دولت و یک مرکز آموزش برای زنان معتاد، همکاری نماید".

در ادامه معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، از رییس و کارمندان شفاخانه معتادین زن، خواست که پیشنهادات و طرح های ابتدایی خویش را برای وزارت امور زنان ارایه دهد  تا از طریق همکاری موسسات همکار با وزارت امور زنان راه حل مناسب را دریابیم.

قابل یاد اوریست که شفاخانه یکصد بستر معتادین زن، به حمایت بانوی اول به همکاری وزارت صحت عامه، شش ماه قبل افتتاح گردید که اکنون بیش از 70 تن زن و بیش از ده کودک معتاد در این شفاخانه تحت تداوی میباشند.