ملاقات نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امورز نان با رییس عمومی اداره عالی تفیتش

محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با رییس عمومی اداره عالی تفیتش به روز سه شنبه مورخ 18 ثور 1397 ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات رسیدگی به مشکلات باغ زنانه، گفته شده است.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن ارایه پیشنه تاریخی و فعالیت های باغ زنانه، گفت: باغ زنانه قبلأ به روز های پنجشنبه و جمعه به منظور تفریح و سیاحت برای بانوان باز بود که بنأ بر تصمیم اداره محترم شما به منظور هدف اقتصادی در روزهای رسمی نیز این باغ به روی زنان باز گردیده که باعث تخریب ساحه سبز و مزاحمت روند کاری در ریاست امور زنان کابل گردیده است. وی همچنان اضافه نمود بنأ بر یافته های ما ارزش های اقتصادی این باغ در روزهای رسمی، موثریت چندانی نداشته است.

 رییس عمومی اداره عالی تفتیش، ضمن قدردانی از حضور معین مالی و اداری وزارت امور زنان و هیأت همراهش، فیصله نمود که باغ زنانه صرف به روز های غیری رسمی( پنجشنبه و جمعه) به منظور سیاحت و تفریح برای زنان باز گردد تا در روند کاری ریاست امور زنان کابل مشکل ایجاد نشود.