هشتمین جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم

هشتمین جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم تحت رهبری  نبیله مصلح رئیس دوره ی کمیته ملی تغییر اقلیم و معین مالی و اداری وزارت امور زنان به روز یک شنبه مورخ 19 حمل 1397 در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن قدردانی و خوش آمدید از اعضای جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم، گفت در مدت هشت ماه ریاستم به حیث رئیس کمیته ملی تغییر اقلیم حرف های زیادی را آموختم و تجربه خوب برای من بود که می توانم بعد از این یک عضوی فعال این کمیته باشم و دستآوردهای خوبی در هشت جلسه گذشته داشتیم که کارها و فعالیت های بهتری در حال شکل گیری است.

 

از سوی هم در این نشست روی گزارش از تطبیق لایحه وظایف وزارت خانه ها و ادارات، تحلیل و پیگیری گزارش وزارت خانه ها از کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم، ارائه معلومات در رابطه به گزارش دوساله (BUR) و پیشرفت منابع مالی سازگاری و ایجاد نهاد تطبیق کننده ملی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنان در این جلسه احمد ویس بصیری متخصص منابع آب و مشاور وزارت انرژی و آب به حیث رئیس دوره ای کمیته ملی تغییر اقلیم از سوی اعضای این جلسه انتخاب گردید و نشست متذکره با جمع بندی آقای بصیری رئیس جدید کمیته ملی تغییر اقلیم خاتمه یافت.