نشست هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل

جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز دوشنبه مورخ 2 اسد 1397 ه خورشیدی در تالار سینمازینب برگزار شد.

هدف از تدویر نشست تعمیم تجارب و هماهنگی فعالیت های مسوولین واحد های جندر در راستای تهیه گزارش ها ده ساله پلان کاری ملی برای زنان افغانستان به منظور گسترش تساوی جند در اداره عامه، گفته شده است.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان؛ ضمن قدردانی از حضور مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی؛ گفت: ما در یک برهه اساس و مهم تاریخی قرار داریم، زنان به مثابه نیم از بدنه جامعه حق انتخاب سرنوشت خویش را دارند. واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی به عنوان نماینده زنان در ادارت دولتی نقش مهم و کلیدی در پروسه آگاهی دهی برای زنان از روند انتخابات دارند. وی بر مشارکت گسترده زنان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها تأکید نمود.

همچنان معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از آمرین واحد های جندر وزارت خانه و ادارات مستقل خواست از برنامه ها و محافیل سمبولیک و نمایشی که برای زنان گرفته می شود، جلوگیری صورت گیرد. کار ها و برنامه های عملی و اجراأی که بتواند در زندگی زنان تغییر مثبت وارد نماید، گرفته شود. معین پالیسی وزارت امور زنان از نسخه دوم پلان کاری ملی زنان افغانستان مطابق به اولویت های اساسی زنان در مطابقت به برنامه های ملی کشور روی دست است ویا زیرکاراست.

از سوی هم مسوولین واحدهای جندر، گزارش های کاری خویش از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان ارایه نموده، برکارهای بی شتر برای زنان و آگاهی دهی از پروسه انتخابات تأکید نمودند.