افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان به پیشواز از روز مادر

وزارت امور زنان به پیشواز از روز مادر، نمایشگاه صنایع دستی زنان را به تاریخ 21 جوزا 1397 خورشیدی در باغ شهر آرا افتتاح کرد.

خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن افتتاح نمایشگاه مذکور، توانمند سازی اقتصادی زنان را یکی از اهداف مهم حکومت وحدت ملی دانسته، افزود:"توانمند سازی اقتصادی زنان جز پلان های مهم وزارت امور زنان میباشد که تدویر نمایشگاه های صنایع دستی یکی از راه های تقویت اقتصاد زنان به حساب میرود، برای حمایت از تجارت زنان افغان باید از تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان، استفاده نمایم". وی در ادامه از ایجاد اتاق تجارت برای زنان متشبث اظهار خوشبینی کرد و در مورد انسجام زنان تجارت پیشه، تدویر نمایشگاه ها، مراکز آموزشی و مارکیت های زنانه نیز صحبت نمود.

قابل یاد آوریست که این نمایشگاه به مدت سه روز ( از 21 الی 23 جوزا) در باغ شهر آرا، ادامه دارد.