نشست هماهنگی وزارت امور زنان با رسانه‌ها

اولین نشست هماهنگی وزارت امور زنان با رسانه‌ها با همکاری مالی دفتر جی اس اس پی (jssp) به روز یک شنبه مورخ 7 اسد 1397 ه خورشیدی در تالار کنفرانس ها این وزارت، برگزار شد.

هدف از تدویر این نشست، هماهنگی با رسانه ها و ایجاد راهکارها جهت رفع چالش های اطلاع رسانی، گفته شده است.

شکیلا نظری رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، ضمن قدرانی از حضور مسوولین رسانه ها؛ گفت: وزارت امور زنان در تفاهم با رسانه ها و مطبوعات برای آگاهی دهی و اطلاع رسانی برای زنان کار می نماید. منسجم سازی برنامه ها، انعکاس فعالیت ها و اطلاع رسانی به موقع می تواند زمینه را برای توانمندسازی و ذهنیت سازی زنان فراهم نماید.

از سوی هم فاروق ثواب مشاور امور فرهنگی وزارت امور زنان، دادخواهی برای گروپ های آسیب پزیری جامعه را از وظایف رسانه ها دانسته؛ گفت: ترویج عدالت و فرهنگ سازی از کارهای مهم مطبوعات و رسانه ها است. وی مسئله زن را آجندی ملی می داند، حضور کم رنگ زنان را در پروسه انتخابات  کم رنگی عدالت و روند مردم سالاری در جامعه، عنوان می کند.

همچنان در این نشست، مسوولین رسانه های( تصویری، صوتی و چاپی) بر اهمیت اطلاع رسانی و دهنیت سازی مردم تأکید نموده، یکی از عوامل خشونت علیه زنان را عدم تطبیق و سطح پایان آگاهی مردم از قوانین ناقذه کشور می دانند.

قابل آوری است که این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر وزارت امور زنان با رسانه ها و آسیب شناسی خشونت علیه زنان و ضعف مجرای اطلاع رسانی این وزارت و رسانه ها در ماه بعدی، ادامه خواهد یافت.