ملاقات معین مالی و ادری وزارت امور زنان با مستشار سفارت استرالیا مقیم افغانستان

محترم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان کشور با آقای مالکون لکی، مستشار بخش انکشافی سفارت استرالیا مقیم افغانستان، با حضور داشت دو تن از کارمندان آن سفارت، به تاریخ ۱ قوس سال 1396 در دفتر کار شان ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای لکی، ضمن سپاسگزاری از محترم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در باره قرار داد تفاهمنامه فی ما بین وزارت امور زنان و سفارت استرالیا جهت تطبیق پروگرام منع خشونت علیه زنان که توسط آن سفارت طرح شده است صحبت نموده و در زمینه، هر دو جانب تبادل نظر نمودند.

در نخست آقای مالکون لکی، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود؛ سفارت استرالیا یک پروگرام منع خشونت علیه زنان را طرح و دیزاین نموده که بودجه آن بالغ بر 22,000,00 بیست و دو ملیون دالر استرالیایی میگردد که توسط همکاران بین المللی: UN Women، UNFPA، آسیا فندیشن و شبکه زنان افغان تطبیق می گردد و آغاز پروژه در جنوری سال 2018 در نظر گرفته شده که تا چهار سال آینده ادامه خواهد یافت.

سپس، خانم مصلح، معین مالی و ادرای وزارت امور زنان کشور با ابراز خرسندی از حضور ایشان طی سخنانی افزود؛ من به حیث یک مسئول زن افغان از کارکرد های سفارت محترم استرالیا، در بخش منع خشونت علیه زنان، اظهار قدر دانی نموده و خواهان کمک های همیشگی شان در بخش های توانمند سازی زنان افغان هستم.

شایان ذکر است که؛ پروگرام یاد شده خارج از بودجه دولت تطبیق گردیده و وزارت امور زنان در تطبیق این برنامه نقش نظارت کننده را دارد که در این خصوص با سفارت استرالیا همکار خواهد بود.