جلسه آگاهی دهی در مورد تغییرات اقلیمی

جلسه آگاهی دهی در مورد تغییرات اقلیمی از سوی وزارت امور زنان به همکاری اداره مستقل محیط زیست به تاریخ دهم میزان 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر شد.

این جلسه با حضور معین مالی و اداری وزارت امور زنان، روسا و برخی کارمندان این وزارت و نماینده های اداره محیط زیست، غرض آگاهی دهی در مورد تغییرات اقلیمی جهان و تاثیرات آن روی تمام کشور ها بخصوص افغانستان تدویر گردید.

ابتدا خانم نبیله مصلح؛معین مالی و اداری وزارت امور زنان در مورد کمیته تغییر اقلیم که از سوی اداره مستقل محیط زیست ایجاده شده است صحبت نموده، بهبود نقش زنان را در اقدامات عملی برای جلوگیری از تغییر اقلیمی کشور مفید دانسته، افزود :"موضوع تغییر اقلیم همانند تساوی جندر مسله مشترک و همه گیر است که اگر توجه صورت نگیرد آینده بشر مورد تهدید قرار میگیرد، اقدامات کوچک میتواند کمک بزرگ برای بقای زمین و نسل بشر باشد، مردم ما در این مورد آگاهی زیاد لازم دارند، بخصوص زنان که نقش مهمی در جهت بهبود اقلیم جهان دارند."

سپس خانم تمنا داوی؛ یکی از کارشناسان اداره مستقل محیط زیست، در مورد تعهدات و تفاهم نامه های ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم جهان و اقدامات کشور ها جهت کاهش گاز های گلخانه یی، پریزینتشن ارایه نموده، افزود:" سازمان ملل متحد از سال 1992 میلادی متوجه تغییر اقلیمی شد که در نتیجه جلسات و تحقیق در این مورد، استفاده از گاز های گلخانه ای را مهمترین عامل تغییر اقلیم دریافتند و اکنون برای کاهش استفاده گاز های گلخانه یی تاکید دارند واستفاده از منابع طبیعی باد و آفتاب ... را در عوض تیل، گاز و ذغال سنگ را برای همه کشور ها پیشنهاد میکنند."

در ادامه حاضرین روی گاز های گلخانه یی، اقدامات فردی و نقش زنان در بهبود محیط زیست طبیعی بحث و تبادل نظر نمودند، و از اداره محیط زیست تقاضا نمودند که برنامه های آگاهی دهی بیشتر را پیرامون اقدامات فردی و بهبود نقش زنان برای داشتن محیط پاک و طبیعی دایر نمایند.

قابل یاد آوریست که در سال 2016 میلادی برای جلوگیری از تغییر اقلیم جهان،  کشور های عضو سازمان ملل متحد در توافقنامه پاریس جهت کاهش گاز های گلخانه یی باهم گرد آمده بودند که افغانستان نیز مشمول این کشور ها بودند.