ورکشاپ آموزشی زنان کاندید در شورای ملی

     ورکشاپ آموزشی زنان کاندید در شورای ملی با حضور الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، نبیله مصلح معین مالی و اداری این وزارت، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، کاندیدای زن و وکلای زن در پارلمان به همکاری مالی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به رو یکشنبه اول میزان 1397 در تالار سینما زینب برگزار شد.

  وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور کاندیدای زن در مجلس نمایندگان، گفت" حق مشارکت سیاسی زنان افغانستان در قوانین و کنوانسیون های بین المللی و افزایش نقش آفرینی زنان در تمام عرصه ها و مخصوصا در مشارکت سیاسی زنان بر اساس اهداف چارچوپ ملی صلح تدوین یافته است. خوشبختانه یک ونیم دهه گذشته با حمایت جامعه جهانی و کشور های دوست فرصتی ایجاد شد که مشارکت زنان نسبت به قبل از آن افزایش جشمگیری داشته است."

  همچنان وزیر امور زنان بیان داشت" وزارت امور زنان شهامت وکلای اناث ولسی جرگه که مشارکت سیاسی خود را در در انتخابات 28 میزان سال جاری با وجود دشواری های امنیتی در کنار برادران خویش تجربه می کند قابل ستایش و حمایت است. انتخابات یک پروسه ملی و رفتن به طرف انتخابات یک اصل است."

   از سوی هم نماینده اتحادیه اروپا در امورانتخابات برای افغانستان، گفت خیلی خوشحال هستم که با وزارت امور زنان در رابطه به پروسه انتخابات و کاندیدای زن در مجلس نمایندگان همکاری دارم که هدف شان آوردن تغییرات مثبت در زندگی زنان و مشارکت سیاسی آنهاست.

  همچنان در این کارگاه‌ی آموزشی راهکارها و برنامه های که بتواند زمینه را برای رسیدن به مجلس نمایندگان فراهم نماید، از سوی آموزگاران وزارت امور زنان به بحث و تحلیل گرفته شد.

   ورکشاپ آموزشی زنان کاندید در شورای ملی با صحبت های عالمانه و رهنمودی الحاج سپوژمی وردک و محترم نبیله مصلح معینان پالیسی و مسلکی و مالی و اداری وزارت امور زنان، اختتام گردید.