هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان

هفتاد و چهارمین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، تحت ریاست خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، با حضور داشت معینان و نمایندگان با صلاحیت وزارت خانه ها، به تاریخ 8 سنبله سال 1396، در تالار سینما ذینب دایر گردید..

هدف از تدویر این جلسه،  پیدا نمودن راه حل برای چالش ها و مشکلات فرا راه زنان عنوان گردیده بود.

در قدم نخست خانم مصلح، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته وسخنان افتتاحیه خویش رابا تقبیح نمودن خشونت های اخیر که در کشور انجام یافته آغاز و خواهان ارایه گزارش جلسات قبلی گردید.

متعاقباٌ مژگان آریا، سکرتر کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، از تطبیق تصامیم جلسات قبلی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن گزارش ارایه نمود.

در این نشست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، معین گردشگری، مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، داکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، رحیمه رضایی، رییس محکمه فامیلی، قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روح الله قاریزاده، رییس ریاست مستقل انجمن وکلای مدافع افغانستان و نمایندگان با صلاحیت وزرات خانه هایکه عضویت این کمیسیون را دارند نیز حضور داشتند، پیرامون قانون جرگه های اصلاحی در منازعات مدنی، کمیته مبارزه با خشونت مبنی بر جنسیت کمیسیون حقوق بشر، تقویت روند درج اطلاعات در دیتابیس قضایای خشونت علیه زن در سطح مرکز و ولایات، تدویر برنامه های آموزشی و سیر علمی برای کمیسیون های منع خشونت ولایات پروان، کاپیسا و دایکندی، بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

در اخیر محترمه نبیله مصلح، از اشتراک کنند گان جلسه ابراز قدردانی نموده و تأکید ورزیدند که اعضای این کمیسیون بالای موضوعات یاد شده بصورت جدی کار نموده و خواهان موفقیت بیشتر شدند.