افــتتاح دفــــتر اطلاع رســــانی وزارت امـــور زنان

محفل با شکوهی تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، جهت افتتاح دفتر اطلاع رسانی در این وزارت، با حضور داشت نمایندگان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، رؤسا، مشاورین و کارمندان این وزارت، به تاریخ 17 اسد سال 1396، در تالار سینما ذینب دایر گردید.

در نخست، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته، ایجاد دفتر اطلاع رسانی وزارت امور زنان را پل ارتباطی میان افراد جامعه و وزارت دانسته افزود؛ مرجع اطلاع رسانی در ادارات دولتی فاصله میان مردم و دولت را کم میسازد و به این باور ایجاد این دفتر را امید وار کننده خواندند.

همچنان معین مسلکی و پالیسی علاوه نمود؛ حق هر شهروند افغانستان است تا در مورد کارکرد های هر ارگان دولتی اطلاعات داشته باشد و پروسه حسابدهی دولت به ملت در خور اجرا قرار گیرد، بناً تأکید می ورزیم که مسوولین دفتر اطلاع رسانی وزارت امور زنان با جدیدت تمام کار کنند و در خدمت جامعه باشند.

سپس آقای ولی مصباح، نماینده کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و فریده جوهر زی، مسوول دفتر اطلاع رسانی این وزارت، در رابطه به اهمیت افتتاح دفتر اطلاع رسانی و تعهد وزارت امور زنان نسبت به دادن اطلاعات برای مردم توسط همین دفتر معلومات دادند.

در اخیر، دفتر اطلاع رسانی وزارت امور زنان، با قطع نوار توسط معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، نماینده کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و مشاورین این وزارت، افتتاح و به عرضه خدمات برای مردم آماده گردید.