معرفی روسای جدید تقرر وزارت امور زنان

محترم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان به  روز شنبه مورخ 4 سنبله 1396 خورشیدی، محترم شکیلا نظری و محترم لطیفه الطاف که از طریق پروسه رقابت آزاد، موفق گردیده بودند را بحیث رییس اطلاعات و ارتباط عامه و رییس امور زنان ولایت کابل، رسماً معرفی نمود.

ابتدا حکم تقرری این روسا از سوی ریحانه احمدی سرپرست منابع بشری  به خوانش گرفته شد.

سپس خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، از زحمات و دستاورد های روسای جدید تقررکه قبلا در مربوطات وزارت امور زنان کار نموده بودند، ستایش کرد و موفقیت آنها را به حیث رییس، محصول زحمات و تلاش های پیگیر شان خواند.

 خانم شکیلا نظری؛ رییس جدید تقرر ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  ضمن تشکری از اعتماد و تشویق هیئت رهبری وزارت امور زنان، طرح های خویش را جهت بهبود سیستم کاری این ریاست به حاضرین تشریح نمود.

قابل یاد آوریست که شکیلا نظری قبلا منحیث آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه در وزارت امور زنان کار می نمود که از درایت و شایستگی بهتر به منظور پیشبرد امورکاری برخودار است. خانم نظری لیسانس ژورنالیزم کابل است و چندین سال در رسانه ها کار و فعالیت نموده است و بانو لطیفه الطاف نیز قبلا به حیث آمر مراکز حمایوی باغ زنانه کابل ایفای وظیفه می نمود.