جلسه کمیته استراتیژی ارتباطات و آگاهی عامه به پیشواز از روز جهانی منع خشونت علیه زن

جلسه کمیته استراتیژی ارتباطات و آگاهی عامه وزارت امور زنان به پیشواز از 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زن)، به تاریخ 22 عقرب 1396 خورشیدی در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تدویر گردید.

هدف از تدویر این جلسه اتخاذ آمادگی و تهیه پیام های موثر در مطابقت با ارشادات دینی و قوانین نافذه کشور جهت تقبیح خشونت علیه زنان، عنوان شده است.

در ابتدا الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با ابراز سخنان افتتاحیه خویش، پیام های منع خشونت علیه زن را مهمترین بخش کمپاین شانزده روزه منع خشونت علیه زن دانسته، افزود " پیام های تقبیح خشونت مهمترین بخش کمپاین منع خشونت علیه زن را تشکل میدهد که باید این پیام ها در مطابقت با ارشادات دینی و قوانین نافذه کشور تهیه شود." وی همچنان در ادامه صحبت های خویش  تدویر محافل نمایشی را خلاف خواسته های مردم دانسته، انعکاس خدمات واقعی و حمایت های بنیادی از زنان متضرر افغان را در همچو برنامه ها لازم دانست.

سپس خانم شکیلا نظری؛ رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان، ضمن تشریح برنامه ها و پلان این ریاست در رابطه به تدویر روز جهانی منع خشونت علیه زن، افزود :"برای محو خشونت علیه زن میخواهیم برنامه وسیع آگاهی دهی را از طریق رسانه ها و سایت های اجتماعی به اذهان مردم خویش برسانیم، پیام های تقبیح خشونت را به زبانهای دری و پشتو، از طریق تلویزیون و رادیو نشر مینمایم تا همه مردم از آن مستفید شوند."

در ادامه اعضای جلسه که متشکل از اعضای کمیته، نماینده های ریاست ها و مشاوران وزارت امور زنان بودند، روی تهیه نهایی پیام ها بحث و تبادل نظر نموده، مسوده این پیام ها را تهیه نمودند.

قابل یاد آوریست که وزارت امور زنان غرض دسترسی بیشتر به مشکلات زنان در ولایات کشور، برنامه 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زن) را  قرار است امسال در ولایت ننگرهار برگزار نماید.