نشست سکتوری با وزارت های عدلیه، معارف، حج واوقاف و رئیس حمایت از قانون موسسه GIZ

شنبه مورخ 13/5/1397

الحاج دلبر نظری وزیر محترم امور زنان همراه با نماینده گان وزارت عدلیه ، وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف در دفتر مرکزی GIZ اشتراک نمودند.

در این جلسه روی شریک سازی معلومات سکتوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت که نتایج مثبت را در پی داشت.

ضمناً وزیر امور زنان پیشنهادات مشخصی را در راستای قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق شرعی زنان و تحقق رسیدن اهداف وزارت به پروژه حاکمیت قانون GIZ ارائه نمودند که مورد حمایت آنان قرار گرفت.