جلسه کمیته بین الوزارتی

مجلس کمیتهء بین الوزارتی اتخاذ آمادگی برای شصت دومین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان روز یکشنبه 13/12/1396 به ریاست الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک نمایندگان  وزارتخانه های کشور،موسسات همکار (UN Women) و(UNFPA) در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه بحث عمومی اعضا ؛ روی پیام و فلم مستند زنان روستایی که در این اجلاس به خوانش و نمایش گذاشته میشود است .

قابل ذکر است شصت و دومین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان به تاریخ 12 الی 24 مارچ 2018 میلادی  در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویارک دایرگردد و در حاشیه این کنفرانس دو مجلس دیگر تحت عنوان زنان - صلح و امنیت وقطع نامه 1325 وهمچنان راه کار ها و اقدامات دولت افغانستان برای بهبود وضعیت زنان روستایی که به ابتکار وزارت امور زنان و همکاری کمیته بین الوزارتی کمیسیون وضعیت زنان ونمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برگزار گردد.