توانمند سازی زنان یکی از برنامه های اصلی وزارت امورزنان است

         الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به تاریخ چهارم ماه سرطان ۱۳۹۷ با خانم مورگان نماینده دفتر (Jordan)  ملاقات نمودند. دراین ملاقات در مورد توانمند سازی اقتصادی زنان در بخش های مختلف صحبت های همه جانبه نموده تاکید کردند که توانمند سازی زنان یکی از برنامه های اصلی وزارت امور زنان میباشد.

معین پالیسی ومسلکی وزارت امور زنان، موسسه مذکور را در قسمت ضرورت ها و نیازمندی های زنان درافغانستان وعرصه هایی که باید برای زنها کار صورت گیرد رهنمایی نمودند.  

موسسه (Jordan)  از سال ۱۹۱۱ به این سو در ۲۵ کشورجهان فعالیت دارد که درافغانستان از سال ۲۰۱۱ به فعالیت آغاز کرده. این موسسه در سایر کشور ها در بخش های توسعه تساوی جندر، انکشاف پایدار، نقش زنان در انکشاف پایدار وتوانمند سازی اقتصادی زنان، مدیریت آب ها وسایر بخش ها کار نموده است که در۲۵ کشور جهان پروژه های موفق از توانمند سازی زنها را درعرصه های تجارت، زراعت و باغداری راه اندازی و آنها را در آموزش وسایر موارد حمایت  مالی و تخنیکی نموده اند.

خانم مورگان تاکید نمود که موسسه (Jordan) میخواهد در بخش های مذکور برای زنان افغان نیز پروژه هایی را راه اندازی کند که به هدف شناسایی ضرورت های زنان در جامعه افغانستان به همکاری وزارت امور زنان نیاز دارد.

در اخیراین ملاقات، خانم سپوژمی وردک  ضمن رهنمایی وتشریح نیازهای زنان در جامعه افغانستان و پروژه هایی که برای آنها باید راه اندازی شود مصاحبه ای را انجام داده، بخاطر تامین حقوق زنان و تامین تساوی جندردرموسسه مذکورتاکید نمودند.