جلسه هماهنگی میان وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی و ارگان های محل

وزارت امور زنان غرض بهبود همکاری با وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مستقل ارگان های محل، جلسه هماهنگی را به تاریخ 21 اسد 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزارت تدویر نمود.

هدف از تدویر این جلسه، بهبود روابط کاری و همکاری میان ارگان های متذکره جهت توانمند سازی اقتصادی زنان وافزایش سهم زنان در سطوح رهبری درمرکز و بخصوص ولایات کشور؛ عنوان شده است.

در ابتدای این جلسه الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور،  ضمن بیان هدف جلسه، افزود:"وزارت امور زنان درهمکاری با ارگان های ذیربط برای توانمند سازی اقتصادی زنان، کار و فعالیت میکند که در این راستا میخواهیم سهم فعال در برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان که نظارت از تطبیق آن جز مسوولیت های ما است داشته باشیم." وی همچنان گزینش زنان را منحیث ولسوال و معاون والی در ولایات و گماشتن زنان نخبه را در سطوح رهبری مهم دانست.

سپس معینان و روسای وزارت امور زنان پیرامون مشکلات زنان صحبت نموده، سوالات خویش را از سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و معین ارگان های محل در جهت چگونگی سهم زنان در میثاق شهروندی و تطبیق این برنامه، مشکلات جوانان فارغ التحصیل، کودکستان ها ، استراتیژی مصوونیت شغلی زنان و برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان را مطرح نمودند.

در ادامه آقای فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به سوالات، جواب ارایه نموده، افزود :"توانمند سازی اقتصادی زنان، برنامه پر مسوولیت است که نیاز به تلاش زیاد دارد. حمایت و نظارت دوامدار وزارت امور زنان از تطبیق این برنامه غرض بهبود وضعیت اقتصادی زنان موثر است". وی از تلاش های  وزارت کار جهت ایجاد فرصت کار آموزی برای فارغ التحصیلان نیز یاد آوری نمود.

متعاقباً داکتر تیمور شاران؛ معین پالیسی و مسلکی ارگان های محل، تقرر زنان در بست ولسوال ها و معاون والی را گام سودمند دانسته، حمایت و تعهد خویش را اعلان نمود و افزود :" نظارت و دادخواهی وزارت امور زنان در تحقق این برنامه لازم است".

در اخیر این جلسه، حاضری الکترونیکی کارمندان وزارت امور زنان توسط وزیر و معینان وزارت امور زنان به اتفاق سرپرست وزارت کار و معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محل افتتاح گردید.

قابل یاد آوریست که سیستم حاضری الکترونیکی جدیدا در ادارات دولتی افغانستان جهت جلوگیری از ضیاع وقت و تنظیم بهتر امور کاری ایجاد شده است.