پنجمین جلـسه کمــیته ملی تغییر اقلیم

پنجمین جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم، تحت ریاست خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، با حضور داشت اعضای این کمیته و جمع از نماینده های ادارات دولتی، به تاریخ 6 قوس سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه؛ بررسی عوامل آلودگی محیط زیست و اخذ اقدامات عملی جهت جلوگیری از تاثیرات مخرب تغییر آب و هوا در کشور، عنوان گردیده بود.

در نخست، خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن افتتاح جلسه، در رابطه به بیست و سومین کنفرانس جهانی تغییر اقلیم (COP23)، که در بن آلمان دایر گردیده بود معلومات ارائه نموده افزود؛ در کنفرانس تغییر اقلیم جهانی که در بن آلمان تدویر یافته بود، دونران وعده سپردند که سالانه صد ملیون دالر را برای جلو گیری از تغییر اقلیم اختصاص می دهند و هر کشوریکه نیاز دارد میتواند از آن پول استفاده کند.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان در ادامه سخنانش گفت: امسال در این کنفرانس به نمایندگی از افغانستان یک گروپ شش نفری رفته بودند که نمی توانست نسبت محدود بودن اعضا، به جلسات حاشیوی این کنفرانس، به درستی رسیدگی کنند از این لحاظ پیشنهاد می کنیم که در سال های آینده، گروپ نمایندگان که از افغانستان در این کنفرانس اشتراک می کنند افزایش یابد و طرح های معقولی برای اخذ این بودجه داشته باشند.

سپس اشتراک کنندگان، پیرامون شمولیت افغانستان در کمیسیون تغییر اقلیم جهانی، افزایش گروپ نمایندگان افغانستان در کنفرانس های بعدی تغییرات اقلیم جهانی، خسارات تغییرات اقلیم، تعقیب تصامیم جلسات قبلی و ارائه طرح های جامع برای اخذ پول های پیشنهاد شده از سوی دونران در کنفرانس COP23 بن آلمان، بحث و گفتگو نمودند.

در اخیر اعضای جلسه، روی تعقیب و پیگیری تصامیم از جلسات قبلی صحبت نموده خواهان اشتراک اعضای اصلی کمیته ملی تغییر اقلیم در جلسات آینده شدند.