افتتاحیهء رسمی مجمع عمومی اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میتواند در گسترش کار و تجارت و بهبود اقتصاد زنان کمک کند .

مجمع عمومی اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان روز دوشنبه  10/7/ 1396 رسما" افتتاح گردید .در این مراسم خانم بی بی گل غنی بانوی اول کشور، الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، وزرای معادن و پطرولیم، شهرسازی  و جمعی از معینان وروسای وزارت ها وادارات دولتی و غیر دولتی اشتراک داشتند .

بانوی اول کشور در محفل گشایش اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ، گفت " این اتاق زمینه تشویق رونق کار و تجارت فرآورده های زنان و بازاریابی را فراهم می سازد .

وی در ادامه سخنان خود گفت که " این اتاق باید خدمات ارزشمندی را انجام دهد تا زنان افغان قادر شوند که این فرصت و امکانات را در راه بهبود تجارت استفاده نمایند.

وزیر امور زنان ج.ا.ا روی مشکلات بانوان صحبت نموده، گفت " عدم دسترسی زنان به بازار،نبود منابع پولی و حاکمیت رسم و رواجهای ناپسند در برابر زنان ، چالشهایست که  فرا راه زنان قرار دارد  ."

ایشان افزودند" ایجاد محیط مناسب تجاری برای خواهران تجارت پیشه ،تدوین مقررات و طرزالحمل های ساده و شفاف مطابق اساسات اقتصادی بازار ضرورت است وزمینه رشد صادرنمودن محصولات کار زنان را به خارج کشور داشته باشیم .

وزیر امور زنان کشور گفت که 29 فیصد نیروی کار کشور را بانوان تشکیل میدهند و آنها با مزد کمتر از مردان کار میکنند .

 

مسولان این اتاق از تجارت 850 تن از بانوان تجارت پیشه  گزارش دادند که آنها توانسته اند زمینه کار را برای 45000 تن از زنان  فراهم نمایند.

 اگرکالای تولید زنان حمایت شود،آنها  می توانند ، نقش سازندهء خویش را در رشد اقتصاد ملی کشورایفا نمایند .