ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با نماینده دفتر یونما در کابل

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با اندرو گلموری ­Andrew Gilmore نماینده دفتر یونما (UNAMA) در کابل به روز سه شنبه مورخ 18 ثور 1397 در دفترکارش ملاقات نمود.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از همکاری دفتر یونما در کابل، گفت: وزارت امور زنان کاری های خوب موثری را برای دادخواهی  و به محکمه کشانیدن عاملین خشونت علیه زنان انجام داده است، اما چالش های هنوزهم فرا راه زنان وجود دارد و در بعضی نقاط افغانستان، زورمندان مانع به محاکمه کشانیدن مجرمین خشونت علیه زنان و تأمین عدالت می شوند. وی همچنان از تعدیلات در قانون منع خشونت علیه زنان به منظور حمایت بیشتر از زنان در برابر مجرمین خشونت ها در روزهای آینده خبر دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

سپس نماینده دفتر یونما یکی از عوامل خشونت علیه زنا را در تطبیق قانون منع خشونت علیه زن دانسته بر حمایت های این دفتر برای زنان افغانستان تأکید نمود.